Home

Realizácia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV ZR pre školský rok 2008/2009

Celoškolský výbor Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Realizácia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV ZR pre školský rok 2008/2009


Príspevok na každý krúžok v sume 1 000,- Sk. Na základe žiadosti bude poskytnutá záloha, ktorá bude vyúčtovaná po predložení dokladov. Podľa Stanov združenia rodičov bude pôsobiť na škole Revízna komisia, ktorá zakúpené predmety – inventár ZR bude pravidelne kontrolovať (1 – 2 x ročne).
Príspevok na lyžiarsky zájazd pre študentov prvých ročníkov v sume 100,- Sk na jedného zúčastneného študenta – úhrada nákladov na dopravu.
Preplatenie cestovných nákladov, štartovného, účastníckeho poplatku a iných poplatkov pre študentov :
ak reprezentujú školu počas školského roka, vo výške 100 %
ak reprezentujú školu počas prázdnin, vo výške 70 %
DAR ŠKOLE – príspevok pre školu, finančnú čiastku 100 000,- Sk
Zakúpenie vecných darov pre úspešných maturantov, finančnú čiastku odsúhlasí CV ZR
Ekonomická činnosť pre ZR vo výške 3 000,- Sk
Príspevok na vydanie ročenky školy , finančnú čiastku odsúhlasí CV ZR
Príspevok na stužkovú slávnosť a to na úhradu :
nákladov na prenájom miestnosti
nákladov na večeru pre zúčastnených profesorov a hostí
nákladov na večeru pre zúčastnených študentov
nákladov na pohostenie – predjedlo pre účinkujúcich
nákladov na nákup kytíc pre vedenie školy ( okrem tr. profesorov )
maximálne do výšky 2 500,- Sk
Poskytnutá záloha bude vyúčtovaná na základe predložených dokladov.
Príspevok na občerstvenie pre maturantov počas maturitných skúšok, a to vo výške
100,- Sk na jedného maturanta.
10. Príspevok na vydanie študentského slova, vo výške, ktorú odsúhlasí CV ZR.




Predložené na zasadnutí dňa : 23. 10. 2008

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk